So far, 19th-century architecture in any of the three parts of the divided country of Poland has received virtually no attention from Western (and that includes German) architectural or town-planning historians. Lodz was undoubtedly the most important Polish town developed in the 19th century. The rapidity of the growth, especially in the later 19th century, was astonishing even by western European standards; the degree of preservation of late-19th-century industrial buildings-understood to include not only factories, but also workers' dwellings and factory owners' mansions-is considerable. After examining more briefly the early development of the textile colonies, which were supported very much by the State, the article deals in more detail with large industrial buildings erected by the most important entrepreneurs, Scheibler and Poznański. An attempt is made to relate the particular configuration of workers' houses and mansions to the social set-up locally and generally.

[Footnotes]

[Footnotes]
1
Poplawska, Architektura Przemystowa Lodzi w XIX Wieku (Lodz industrial architecture of the 19th century), War- saw, 1973
Poplawska
Architektura Przemystowa Lodzi w XIX Wieku
1973
Polska Akademia Nauk, Studia i Materialy do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki, 11)
Nauk
11
Studia i Materialy do Teorii i Historii Architektury i Urbanistyki
Szram and A. Wach, Architektura Lodzi PrzemysIowej (The architec- ture of industrial Lodz), Lodz, 1975
Szram
Architektura Lodzi PrzemysIowej
1975
A. Szram, "O architekturze kapitalistycznej todzi" (On capitalist architecture in Lodz) in Sztuka XIX Wieku w Polsce, (Materiaiy Sesji Stowarzyszenia Historykéw Sztuki, Poznani, 1977)
Szram
O architekturze kapitalistycznej todzi
Sztuka XIX Wieku w Polsce
1977
Warsaw, 1979
Kwartalnik Archi- tektury i Urbanistyki, 29 (1984), 1-2 (Reports of the International Sym- posium: Architecture of the Industrial Towns in the Second Half of the 19th Century, Lodz, 1981)
1
29
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
1984
Archiwum Gtéwne Akt Dawnych, Warsaw
Wojewédzkie Archi- wum Pafistwowe, Lodz.
A. Sutcliffe, Towards the Planned City, Germany, Britain and the United States, 1780-1914, Oxford, 1981
Sutcliffe
Towards the Planned City, Germany, Britain and the United States, 1780-1914
1914
G. Fehl and J. Rodriguez-Lores, eds., Stadterweiterungen 1800-1875, Anfange des modernen Stadtebaus in Deutschland, Hamburg, 1983
Fehl
Stadterweiterungen 1800-1875, Anfange des modernen Stadtebaus in Deutschland
1983
N. Pevsner, A History of Building Types, London, 1976
Pevsner
A History of Building Types
1976
H. Sturm, Fabrikarchitektur, Villa, Arbeitersiedlung, Munich, 1977
Sturm
Fabrikarchitektur, Villa, Arbeitersiedlung
1977
T. Buddensieg and H. Rogge, Die niitzlichen Kinste, Berlin, 1981
Buddensieg
Die niitzlichen Kinste
1981
R. Giinter, "Zu einer Geschichte der technischen Architektur im Rheinland," in: Beiträge zur rheinischen Kunstgeschichte und Denkmalpflege, Beiheft 16, Diisseldorf, 1970, 343- 372
Giinter
Zu einer Geschichte der technischen Architektur im Rheinland
343
Beiträge zur rheinischen Kunstgeschichte und Denkmalpflege
1970
J. Dobesz, "Tradycje formy-innowacje funkcji: dylemat architcktury przemyslowej XIX w" (Traditions-forms-innovations- functions: the dilemma of the industrial architecture of the 19th cen- tury), Tradycja i Innowacja (Materialy Sesji Stowarzyszenia Historykéw Sztuki, Lodz, 1979), Warsaw, 1981.
Dobesz
Tradycje formy-innowacje funkcji: dylemat architcktury przemyslowej XIX w
Tradycja i Innowacja (Materialy Sesji Stowarzyszenia Historykéw Sztuki
1979
2
T. Szyburska and J. Kubiak, Koncepcja urbanistyczna ,yrardowa (The urbanistic concept of Zyrar- dow), Biuletyn Historii Sztuki, 40 (1978), 341-350.
Szyburska
341
40
Biuletyn Historii Sztuki
1978
3
Encyclopedia Historii Gospo- darczej Polski do 1945r. (Encylopedia of Polish Economic History till 1945), ed. A. Méczak, Warsaw, 1981
Méczak
Encyclopedia Historii Gospodarczej Polski do 1945r
1945
M. I. Tugan-Baranovsky, The Russian Factory in the 19th Century (1st Russian ed., 1898), Home- wood, Ill., 1970
Tugan-Baranovsky
III
The Russian Factory in the 19th Century
1970
R. Luxemburg, The Industrial Development of Poland (1st German ed., 1898), New York, 1977
Luxemburg
1
The Industrial Development of Poland
1977
K. Schweikert, Die Baumwollindustrie Russisch Polens, Zurich, 1913
Schweikert
Die Baumwollindustrie Russisch Polens
1913
O. Heike, Aufbau und Entwicklung der Lodzer Textilindustrie, Ménchengladbach, 1971
Heike
Aufbau und Entwicklung der Lodzer Textilindustrie
1971
B. Ischchanian, Die auslandischen Elemente in der russischen Volkswirtschaft, Berlin, 1913
Ischchanian
Die auslandischen Elemente in der russischen Volkswirtschaft
1913
H. Krfiger, Zur Geschichte der Manufakturen und der Manufakturarbeiter in Preussen, Berlin, 1958
Küfiger,
Zur Geschichte der Manufakturen und der Manufakturarbeiter in Preussen
1958
W. Ruppert, Die Fabrik, Geschichte von Arbeit und Industrialisierung in Deutschland, Mu- nich, 1983
Ruppert
Die Fabrik, Geschichte von Arbeit und Industrialisierung in Deutschland
1983
Das deutsche Wollengewebe, 9 (1877), 847, 896-897, 940- 941, 1108-1109, 1157-1158
847
9
Das deutsche Wollengewebe
1877
"The Woollen Industry of Russian Po- land," Textile Manufacturer, 3 (1877), 313.
313
3
Textile Manufacturer
1877
A. Rynkowska, Dziatanois Gospodarcza WVadz Krolestwa Polskiego na Terenie Lodzi Przemystowej w latach 1821-31 (The economic activities of the Government of the Polish Kingdom in the Lodz industrial area in the years 1821-1831), Lodz, 1951
Rynkowska
Dziatanois Gospodarcza WVadz Krolestwa Polskiego na Terenie Lodzi Przemystowej w latach 1821-31
1951
O. Flatt, Opis Miasta Lodzi (Description of the town of Lodz), Warsaw, 1853 (reprint ed., Warsaw, 1980)
Flatt
Opis Miasta Lodzi
1980
O. Flatt, "Lodz," Tygodnik Illustrowany, 13 (1866), no. 330, 28-31
Flatt
330
28
13
Tygodnik Illustrowany
1866
Rocznik Lodzki, 1930, etc.
Rocznik Lodzki
1930
A. Ginsbert, Lo'd, Studium monograficzne (Lodz, a monographical study), Lodz, 1962
Ginsbert
Lo'd, Studium monograficzne
1962
G. Missalowa, Studia nad Powstaniem tLodzkiego Okrfgu pzemysfowego 1815-1870 (Studies on the development of the Lodz industrial area 1815-1870, vols. 1-3, Lodz, 1964-1975
Missalowa
Studia nad Powstaniem tLodzkiego Okrfgu pzemysfowego 1815-1870
1975
N. Ggsiorowska, Materialy do historii miast, przemyséu i klasy robotniczej w okrggu Lodzkim (Material for the history of the towns, industry and laboring classes in the area of Lodz), vols. 1-4, Warsaw, 1957-1966
Ggsiorowska
Materialy do historii miast, przemyséu i klasy robotniczej w okrggu Lodzkim
F. Bielschowski, Die Textilindustrie des Lodzer Rayons, Leipzig, 1912
Bielschowski
Die Textilindustrie des Lodzer Rayons
1912
J. Fijatek, W. Pus, and S. Pytlas, La Structure des enterprises modernes de l'industrie en textile en territoire polonais a partir de 1850 environs jusqu'a 1913 (Studia Historiae Oeconomicae, Poznan, 1974, Ix).
Fijatek
Ix
La Structure des enterprises modernes de l'industrie en textile en territoire polonais a partir de 1850 environs jusqu'a 1913
1913
4
E. A. Gutkind, International History of City Development, New York, 1972, VII (with a contribution by W. Kalinowski on East Central Europe)
Gutkind
VII
International History of City Development
1972
W. Ostrowski, Swietna Karta z dziejow planowania w Polsce 1815-1830 (Glorious periods of the development of planning in Poland 1815-1830), Warsaw, 1949
Ostrowski
Swietna Karta z dziejow planowania w Polsce 1815-1830
1949
W. Kalinowski and S. Traw- kowski, "Uwagi o Urbanistyce i architekturze miejskiej Krélestwa Kongresowego w pierwszej pokowie XIX wieku" (Considerations about urbanism and urban architecture of the Congress Kingdom in the first half of the 19th century), in Polska Akademia Nauk, Studia i Materialy Architektury i Urbanistyki 1, Warsaw, 1956
Kalinowski
Uwagi o Urbanistyce i architekturze miejskiej Krélestwa Kongresowego w pierwszej pokowie XIX wieku
1
Studia i Materialy Architektury i Urbanistyki
1956
A. J. Schmidt, "William Hastie, Scottish planner of Russian Cities," Proceedings of the American Philosophical Society, 114 (1970), 227-24310.2307/985700
227
K. Dumala, Przemiany przestrzenne miast i rozwoj osiedli przemys.owych w Krolestwie Polskim w latach 1831-1869 (Spatial transformations of towns and the development of industrial settlements in the Polish Kingdom in the years 1831-1869), Wroclaw-Warsaw, 1974.
Dumala
Przemiany przestrzenne miast i rozwoj osiedli przemys.owych w Krolestwie Polskim w latach 1831-1869
1974
5
A. Czaki, Wzory budowli wiejskich na 24 tablicach . . . przez Radc Budownicza Krélestwa Polskiego... (Drawings for buildings in villages in 24 plates . . . by the Building Council of the Polish Kingdom), Warsaw, 1830 (a kind of official pattern book)
Czaki
Wzory budowli wiejskich na 24 tablicach . . . przez Radc Budownicza Krélestwa Polskiego...
1830
M. Lammert, D. Gilly, Berlin (DDR), 1964
Lammert
Gilly
1964
I. Poplawska, "Budownictwo doméw rzemieslniczych w Lodzi w pierwszej polowie XIX wieku" (The building of craftsmen's houses in Lodz in the first half of the 19th century), Lédzkie Studia Etnograficzne, 7 (1965), 41-57
Poplawska
41
7
Lédzkie Studia Etnograficzne
1965
I. Poplawska, "Pomiary Inwentaryzacyjne doméw tkackich w kodzi" (The invento- risation of weavers' houses in Lodz), Kwartalnik Architektury i Urban- istyki, 23 (1978), 371-377
Poplawska
371
23
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
1978
K. Baranowski, "Udzial budownictwa drewnianego w zabudowie -Lodzi w XIX i XX wieku" (The share of timber construction in the building of Lodz in the 19th and 20th centuries), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 21 (1973), 225-239
Baranowski
225
21
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
1973
6
"R. Rembielitiski, budowniczy Lodzi Pzemyslowej" (R. Rembielitiski, the "Builder" of industrial Lodz), Rocznik Lédzki, 3 (1933), 39-95.
39
3
Rocznik Lédzki
1933
7
W. Kalinowski, Budownictwo Manufaktur Wékienniczych (Build- ings for the textile industry), Warsaw, 1960 (Ms., Instytut Ur- banistyki i Architektury, Polytechnik, Warsaw)
Kalinowski
Budownictwo Manufaktur Wékienniczych
1960
W. Kalinowski, "Budynki Przemysiowe Manufaktur W16kienniczych w Kr61estwie Polskim 1815-1830" (Industrial buildings of the textile industry in the Polish Kingdom 1815-1830), Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 6 (1961), 217-241
Kalinowski
217
6
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
1961
K. Forberger, Die industrielle Revolution in Sachsen 1800-1861, Berlin (DDR), 1982
Forberger
Die industrielle Revolution in Sachsen 1800-1861
1982
W. Hentschel, "Aus den Anfngen des Fabrikbaus in Sachsen," Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Hochschule Dresden, 3 (1953/4), 345-359.
Hentschel
345
3
Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Hochschule Dresden
1953
8
Geyer's Factory had "8 iron columns . . ." (Poptawska, Architektura Przemysfowa, 26 n. 1
Geyer
8 iron columns . . .
A. Tomaszewski, "Iron in the historical architecture of the 19th Century in Poland," in Eisenarchitektur, ed. ICOMOS, Deutsches Nationalkomitee, Mainz, 1982 (Conference Re- port, Bad Ems, 1981).
Tomaszewski
Iron in the historical architecture of the 19th Century in Poland
ICOMOS, Deutsches Nationalkomitee
1982
9
n. 3
Ihnatowicz, Przemyst Lédzki w latach 1860- 1900 (Lodz Industries in the years 1860-1900), Wroclaw, 1965
Ihnatowicz
Przemyst Lédzki w latach 1860-1900
1900
J. Mai, Das deutsche Kapital in Russland 1850-1894, Berlin (DDR), 1970
Mai
Das deutsche Kapital in Russland 1850-1894
1970
Jubiliumsbeilage der Lodzer Zeitung, 1888 (20 November, 2 Decem- ber)
20 November
Jubiliumsbeilage der Lodzer Zeitung
1888
Jubiliumsschrift der Lodzer Zeitung, 1863-1913, Lodz, 1913.
Jubiliumsschrift der Lodzer Zeitung, 1863-1913
1913
10
I. Poplawska, "Hilary Majewski," Sztuka 2 potowy XIX wieku (Materialy Sesji Stowarzyszenia Historykéw Sztuki, Lodz, 1971), War- saw, 1973
Poplawska
Hilary Majewski
Sztuka 2 potowy XIX wieku
1971
Hilary Majewski i jego krag (H. Majewski and his circle), catalog, Muzeum Historii Miasta todzi, Lodz, 1981.
Hilary Majewski i jego krag
1981
11
W. Pus and S. Pytlas, Dzieje Zakdadbw Przemystu Bawetnianego im. Obroncow Pokoju "Uniontex" (Zjednoczonych Zakladéw K. Scheibler i L. Grohmann w latach 1827-1977) (History of the cotton factories [called] Defence of the Peace, Uniontex
Pus
Dzieje Zakdadbw Przemystu Bawetnianego im. Obroncow Pokoju "Uniontex"
1977
K. Scheibler and L. Grohmann in the years 1827-1977), Lodz, 1979
Scheibler, Album Reklamowy Zakladbw (Album of advertise- ments of the firms), [c. 1930], a collection of photographs, Lodz Uni- versity Library
Scheibler
Album Reklamowy Zakladbw
1930
E. Barkhausen, Die Tuchindustrie in Montjoie, Aachen, 1925
Barkhausen
Die Tuchindustrie in Montjoie
1925
W. Nowaczyk, "Konkurs architektoniczny na projekt kaplicy grobowej dla Karola Scheiblera" (The architectural competi- tion for the tomb chapel for Karol Scheibler), in Problemy Interpretacji Dzieta Sztuki i jego Funkcji Spotecznych, ed. K. Kalinowski, Poznan, 1980, 89-116
Nowaczyk
Konkurs architektoniczny na projekt kaplicy grobowej dla Karola Scheiblera
89
Problemy Interpretacji Dzieta Sztuki i jego Funkcji Spotecznych
1980
12
Tygodnik Illustrowany, 2nd ser., 3 (1869), 160-1622
160
Tygodnik Illustrowany
1869
J. Nasmyth, Recent Cotton Mill Construction and Engineering, Manchester and London, 1894
Nasmyth
Recent Cotton Mill Construction and Engineering
1894
A. W. Skempton, "The Evolution of Steel Framed Buildings," The Guilds Engineer 10 (1959), 37-51
Skempton
37
10
The Guilds Engineer
1959
"Fabriken" in: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, ed. O. Schmitt, Munich, 1973, vl
Fabriken
vl
Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte
1973
Edgar Jones, Industrial Architecture in Britain 1750-1939, London, 1985
Jones
Industrial Architecture in Britain 1750-1939
1939
13
D. Vorsteher, T. Buddensieg, et al., Borsig, Eisengiesserei und Maschinenbauanstalt zu Berlin, Berlin, 1983
Vorsteher
Borsig, Eisengiesserei und Maschinenbauanstalt zu Berlin
1983
E. BSrsch-Supan, Berliner Baukunst nach Schinkel, 1840-70, Munich, 1974
Bsrsch-Supan
Berliner Baukunst nach Schinkel, 1840-70
1974
K. F. Schinkel, Werke und Wirkungen in Polen, Cat. Martin Gropius Bau, Berlin, 1981
Schinkel
Werke und Wirkungen in Polen
1981
special issue on Schinkel, Kwartalnik Architektury i Urbanstyki, 27 (1982), 3-4.
Schinkel
3
27
Kwartalnik Architektury i Urbanstyki
1982
14
B. Korzus, Fabrik in Ornament, Firmenbriefjk'pfe, Dortmund, 1980.
Korzus
Fabrik in Ornament, Firmenbriefjk'pfe
1980
15
Dumata, Przemiany przestrzenne, n. 4
Dumata
Przemiany przestrzenne
W. Jaskéolokowska, "Rozwéj stosunkéw mieszkaniowych w Lodzi przemystowej" (The development of housing in industrial Lodz), Rocznik Lédzki, 17 (21), (1973), 41-54.
Jaskéolokowska
21
41
17
Rocznik Lédzki
1973
16
"Domy dla Robotnikéw" (Houses for workers [Warsaw]), Tygodnik Illustrowany, 8 (1863), 271-273, 433
271
8
Tygodnik Illustrowany
1863
Historia Kultury Materialnej
Historia Kultury Materialnej
J. N. Tarn, 5 percent Philanthropy. An Account of Houses in Urban Areas 1840-1914, Cambridge, 1975
Tarn
5 percent Philanthropy. An Account of Houses in Urban Areas 1840-1914
1914
M. J. Daunton, House and Home in the Victorian City, 1850-1914, London, 1983
Daunton
House and Home in the Victorian City, 1850-1914
1914
N. Bullock and J. Read, The Movements for Housing Reform in Germany and France 1840-1914, Cambridge, 1985.
Bullock
The Movements for Housing Reform in Germany and France 1840-1914
1914
E. Müller and E. Cacheux, Les Habitations ouvrieres en tous pays, Paris, 1889, 1903
Müller
Les Habitations ouvrieres en tous pays
1903
L. Klasen, Die Arbeiterwohnhauser in ihrer baulichen Anlage, Leipzig, 1879
Klasen
Die Arbeiterwohnhauser in ihrer baulichen Anlage
1879
Die Einrichtungen zum Besten der Arbeiter auf den Bergwerken Preussens, ed. Minister ffir Handel, Gewerbe und 6ffent- liche Arbeiten, I, Berlin, 1875
I
Die Einrichtungen zum Besten der Arbeiter auf den Bergwerken Preussens
1875
II, Berlin, 1876
A. Suligowski, Kwestya Mieszkan (The question of housing), Warsaw, 1889
Suligowski
Kwestya Mieszkan
1889
E. Strasburger, Zur Entwicklung der Arbeiterfrage im K'nigreich Polen, Warsaw, 1907
Strasburger
Zur Entwicklung der Arbeiterfrage im K'nigreich Polen
1907
A. Woycicki (also spelt Wéycicki), La classe ouvriere dans la grande industrie du Royaume de Pologne, Louvain and Paris, 1909
Woycicki
La classe ouvriere dans la grande industrie du Royaume de Pologne
1909
A. Woycicki, "Instytucye fabryczne i spoteczne w przemylle Kréol- estwa Polskiego" (Social amenities and institutions for factory workers in the industry of the Polish Kingdom), Ekonomista, 14 (1914), parts II, III, Iv, especially Iv, 1-19
Woycicki
14
Ekonomista
1914
J. Cegielski, Stosunki mieszkaniowie na ziemiach polskich w wieku XIX i na poczqtku xx wieku;
Cegielski
Stosunki mieszkaniowie na ziemiach polskich w wieku XIX i na poczqtku xx wieku
Studium bibliograficzne (The housing situation in Polish lands in the 19th and early 20th centuries
Studium bibliograficzne
I. Poplawska, Architektura Mieszkaniowa Lodzi w XIX wieku (The architecture of housing in Lodz in the 19th century), Lodz, 1982 (Politechnika Lédzka, Zeszyty Naukowe, Rozprawy naukowe, no. 46);
Poplawska
Architektura Mieszkaniowa Lodzi w XIX wieku
1982
I. Poplawska, "Pomiary Inwentaryzacyjne dziewiCtnastowiecznej architektury Lédzkiej" (The inventorisation of 19th-century architec- ture in Lodz), Kwartalnik Archtektury i Urbanistyki, 28 (1983), 79-84
Poplawska
79
28
Kwartalnik Archtektury i Urbanistyki
1983
J. Hinz, "Plany Doméw mieszkalnych warszawskich i zagranicz- nych" (Warsaw and foreign house plans) Przeglgd Techniczny, 14 (1881), 81
Hinz
81
14
Przeglgd Techniczny
1881
J. Hinz, "Domy Mieszkalne dla Rzemieslnikéw" (Houses for tradesmen), Przeglgd Techniczny, 15 (1882), 8-10
Hinz
8
15
Przeglgd Techniczny
1882
Historia Kultury Materialnej Polski (History of Polish Material Culture), ed. E. Kowieckiej, Wroclaw, 1978, v, 313-314
313
v
Historia Kultury Materialnej Polski
1978
n. 22
17
K. Badziak, "Prywatne szkoly fabryczne w Lodzi w koficu XIX wieku" (Private schools built by industrialists in Lodz at the end of the 19th century), in Zeszyty Naukowe, Uniwersytetu Lédzkiego, ser. 1, no. 3, Lodz, 1975.
Badziak
3
ser. 1
Zeszyty Naukowe, Uniwersytetu Lédzkiego
1975
18
Jaskélokowska, "Rozwéj stosunkéw," 51
Jaskélokowska
51
Rozwéj stosunkéw
Warsaw, 1891: 36.8 percent
Wroclaw (Breslau): 40.9 percent one-room dwellings.
19
A. Rynkowska, Ulica Piotrkowska, Lodz, 1970.
Rynkowska
Ulica Piotrkowska
1970
20
J. Roguska, "Wplyw Przepiséw na ksztattowanie zabudowy Warszawy w drugiej polowie XIX wieku i na poczjtku XX wieku" (The influence of building regulations on the shape of buildings in Warsaw in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century), Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 25 (1980), 275-304.
Roguska
275
25
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
1980
21
I. Poplawska, Architektura Mieszkaniowa, 59-61.
Poplawska
59
Architektura Mieszkaniowa
22
L. Niethammer, "Wie wohnten Arbeiter im Kaiserreich?," Archiv far Sozialgeschichte, 16 (1976), 61-134
Niethammer
61
16
Archiv far Sozialgeschichte
1976
Daunton, House and Home
Daunton
House and Home
J. F. Geist, Das Berliner Mietshaus, Munich, I, 1980 and II, 1984
Geist
I
Das Berliner Mietshaus
1980
R. Kastorff-Viehmann, Wohnungsbau für Arbeiter, Das Beispiel Ruhrgebiet bis 1914, Aa- chen, 1981
Kastorff-Viehmann
Wohnungsbau für Arbeiter, Das Beispiel Ruhrgebiet bis 1914
1914
A. Lipiniski, "Pozostaloici kultury i tradycji w Lédzkich rodzinach robotniczych" (Cultural and traditional heritage of work- ers' families in Lodz), Lodzkie Studia Etnograficzne, 7 (1965), 5-41
Lipiniski
5
7
Lodzkie Studia Etnograficzne
1965
J. Hinz (Pzeglad Techniczny, 15 [1882], 8-10)
Hinz
8
15
Pzeglad Techniczny
1882
23
Poptawska, Architektura Mieszkaniowa, 43-48.
Poptawska
43
Architektura Mieszkaniowa
24
Hilary Majewski, catalog
Hilary Majewski
M. Augustyniak, "Pasai Meyera w Lodzi" (The Meyer Street in Lodz), Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 22 (1977), 53-70.
Augustyniak
53
22
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
1977
25
I. Poptawska and T. Szyburska, "Palac Lédzkiego przemyslowca z drugiej polowy XIX wieku" (A mansion of industrial Lodz of the second half of the 19th century), Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 14 (1%969), 29-44
Poptawska
29
14
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
1969
T. S. Jaroszewski, "Architetura rezydencjonalna wielkiej buriuazji warszawskiej w latach 1864-1914" (The residential architecture of the great bourgeoisie in Warsaw in the years 1864-1914), Sztuka XIX Wieku w Polsce (Materiaiy Sesji Stowarzyszenia Historykbw Sztuki, Poznan, 1977), Warsaw, 1979
Jaroszewski
Architetura rezydencjonalna wielkiej buriuazji warszawskiej w latach 1864-1914
Sztuka XIX Wieku w Polsce (Materiaiy Sesji Stowarzyszenia Historykbw Sztuki, Poznan, 1977)
1914
"Stadtbau des Herrn Carl Scheibler in Lodz . " Wochenblatt für Architekten und Ingenieure, 2 (1880), 170-171.
170
2
Wochenblatt für Architekten und Ingenieure
1880
T. Buddensieg, ed., Villa Hiagel, Das Wohnhaus Krupp in Essen, Berlin, 1984.
Buddensieg
Das Wohnhaus Krupp in Essen
1984
26
L. Geyer built himself a house around 1830, one story with mansard roof and a central entrance, corner of Piotrkowska and Gérny Rynek
Poplawska, Architektura mieszkaniowa, 15-16.
Poplawska
15
Architektura mieszkaniowa
27
I. Poplawska, "Trzy palace rodziny Lédzkich Przemystowcéw" (Three mansions of Lodz industrial families), Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 25 (1980), 53-70.
Poplawska
53
25
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
1980
28
A. Turowski, "Styl wzniosly i przestrzefi bogata (Struktura przestrzenna zatoienia urbanistycznego Ksiiy Mkyn)" (High style and rich space [The spatial structure of the urbanistic system of Ksieiy Mlyn]), Teksty, 4-5 (28-29) (1976), 149-176.
Turowski
28
149
4
Teksty
1976
29
Tygodnik Illustrowany, 13 May 1911, 362-365
13 May
362
Tygodnik Illustrowany
1911
I. Paszyn, in H. Majewski, catalog.
Paszyn
H. Majewski
30
Lodz, das gelobte Land, 1916
Lodz
Lodz, das gelobte Land
1916
The promised land, 1927
The promised land
1927
Andrzej Wajda, 1975
S. Gorski, LEdz [W] spbtczesna (Con- temporary Lodz), Lodz, 1904.
Gorski
LEdz [W] spbtczesna (Contemporary Lodz)
1904
31
I. Poplawska, "Architektura Lodzi w dwudziestoleciu miQdzywojennym" (Lodz architecture of the interwar period), Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, 28 (1983), 41-57.
Poplawska
41
28
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki
1983
This content is only available via PDF.