Notes

Notes
1
"Political Stability Is the Guaranteee of Economic Readjustment,"Renmin Ribao editorial, January 17, 1981
January 17
Renmin Ribao
1981
Beijing Review, 6, Febru- ary 9, 1981, pp. 20-22.
February 9
20
6
Beijing Review
1981
"Democracy and Political Stability," Renmin Ribao editorial, February 8, 1981
February 8
Renmin Ribao
1981
Beijing Review, 9, March 2, 1981, pp. 19- 21.
March 2
19
9
Beijing Review
1981
2
"Power Should Not be Concentrated In the Hands of Individuals," Hongqi, 17, 1980
17
Hongqi
1980
Beijing Review, 44, November 3, 1980, pp. 15-17.
November 3
15
44
Beijing Review
1980
"The system of Lifelong Leadership Must be Abolished," Renmin Ribao article, Octo- ber 28, 1980
October 28
Renmin Ribao
1980
Beijing Review, 46, November 17, 1980, pp. 20- 23.
November 17
20
46
Beijing Review
1980
Feng Wenbin, "Reforming the Politicial Structure," Beijing Review, 4, January 26, 1981, pp. 17-20 and 28.
Wenbin
January 26
17
4
Beijing Review
1981
Xue Muduo,. "Combating Bureaucracy," Beijing Review, 26, June 30, 1980, pp. 26-28.
Muduo
June 30
26
26
Beijing Review
1980
3
Studies on Chinese Communism, 15: 7, July 15, 1981, pp. 106-139.
7
106
15
Studies on Chinese Communism
1981
4
Qishi Niandai (The Seventies), 134, March1981, pp. 38-48.
March
38
134
Qishi Niandai
1981
Studies on Chinese Communism, 15:9, September 15, 1981, pp. 108-177.
9
108
15
Studies on Chinese Communism
1981
5
Lung Fei, "Recent Personnel Changes in the State Council," Studies on Chinese Communism, 15:3, March 15, 1981, pp. 29-35.
Fei
3
29
15
Studies on Chinese Communism
1981
6
"On Questions of Party History-Resolution on Certain Questions in the History of Our Party Since the Founding of the People's Republic of China," Beijing Review, 27, July 6, 1981, p. 28.
July 6
28
27
Beijing Review
1981
7
Lin Jingyao and Chen Yuan, "Su qing feng jian zhu yi can yu ying xiang, yao zhao zhong zai zhi du shang jin xing gai ge" (Rectify the remnant influence of feudalism, emphasize institutional reform), Hongqi, 24, December 16, 1980, pp. 34- 39.
Jingyao
December 16
34
24
Hongqi
1980
8
"Power Should Not Be Concentrated In the Hands of Individuals," p. 16
16
9
Ibid. Also "Democracy and Political Stability," p. 20.
20
10
Samuel P. Huntington and Joan M. Nelson, No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries (Cambridge: Harvard University Press, 1976).
Huntington
No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries
1976
11
"The 'Dazibao': Its Rise and Fall," Beijing Review, 40, October 6, 1980, pp. 22-28.
October 6
22
40
Beijing Review
1980
"Big-Character Posters Not Equivalent to Democracy," ibid., 17, April 28, 1980, pp. 3-5.
3
12
Fang Wen and Li Zhenxia, "Che di qing chu ge ren chong bai de ying xiang" (Thoroughly get rid of the influence of worship of individuals), Hongqi, 24, December 16, 1980, pp. 29-33.
Wen
December 16
29
24
Hongqi
1980
13
Xiong Fu, "Shi lun dang zai guo jia sheng huo zhong de di wei he zuo yong" (On the status and function of Party in the life of the state), Hongqi, 9, May 1, 1981, pp. 2-9.
Fu
May 1
2
9
Hongqi
1981
Jing Dong, "Bu neng yi dang dai zheng" (Party cannot replace government), ibid., 21, November 1, 1980.
Lui Junqi and Niu Xinfang, "Dang yao ling dao ren min qun zhong dang jia zuo zhu" (Party must lead the people, the masses be the master), ibid., 24, December 16, 1980, pp. 9-12.
9
14
Ke Weiran, "Jie fang si xiang yu si xiang ji ben yuan ze" (Emancipation of the mind and the four fundamental principles), Hongqi, 12, June 16, 1980, pp. 28-32.
Weiran
June 16
28
12
Hongqi
1980
Editorial Department, "Zheng que ren shi xing shi he zheng ce, jian chi si xiang ji ben yuan ze" (Know correctly the situation and policy, uphold the four fundamental principles), ibid., 5, March 1, 1981, pp. 2-11.
2
15
"Cong shang dao xia yan ge dang de zu zhi sheng huo" (From top to bottom strict organizational life of the Party), Renmin Ribao, May 5, 1981.
May 5
Renmin Ribao
1981
16
Qishi Niandai, 134, March1981, p. 41.
March
41
134
Qishi Niandai
1981
17
Luo Bing, "L.u zhong quan hui qian de lun zheng" (De- bate Before the Sixth Plenum), Zheng Ming, 43, May1981, pp. 7-9.
Bing
May
7
43
Zheng Ming
1981
Qi Xin, "Lu zhong quan hui yin he yan huan?" (Why has the Sixth Plenum been delayed?), Qishi Niandai, 136, May1981, pp. 61-64.
Xin
May
61
136
Qishi Niandai
1981
18
Editorial Department, "Yi ge wei da li shi wen xian de dan sheng" (Birth of a great document), Liao Wang, 4, July1981
Editorial Department
July
4
Liao Wang
1981
Studies on Chinese Communism, 15:8, August 15, 1981, pp. 24-25.
8
24
15
Studies on Chinese Communism
1981
19
Michel Oksenberg, "Methods of Communication within the Chinese Bu- reaucracy," China Quarterly, 57, January-March, 1974, pp. 1-39.10.2307/652227
1
20
Studies on Chinese Communism, 15:3, March 15, 1981, p. 2.
3
2
15
Studies on Chinese Communism
1981
21
Shu Ping, "Political Situation after the 6th Plenary Session," ibid., 15:8, August 15, 1981, pp. 28-29.
28
22
Qi Xin, "Zhong gong si zhong quan hu qian hou" (Around China's Fourth Plenum), Qishi Niandai, 118, November1979, pp. 20-23.
Xin
November
20
118
Qishi Niandai
1979
23
"On questions of Party History," p. 29
29
24
Ibid., p. 26.
26
25
"Zhong nan hai de chun tian" (Spring at Zhong nan hai), cited in Studies on Chinese Communism, 15:5, May 15, 1981, p. 2.
5
2
15
Studies on Chinese Communism
1981
26
Jing Dong, "Ji xu su qing zuo qing cuo wu de ying xiang" (Continue to rectify the influence of leftist mistakes), Hongqi, 4, February 16, 1981, pp. 7-11.
Dong
February 16
7
4
Hongqi
1981
"Qing li 'zuo' de si xiang, zeng qiang dang de tuan jie" (Rectify 'leftist' thought, strengthen unity of the Party), ibid., 8, April 16, 1981, pp. 19-23.
19
27
Huang Kecheng, "Guan yu Mao zhu xi ping jia he dui Mao Zedong si xiang de tai du wen ti" (Concerning the evaluation of Chairman Mao and the question of attitude towards Mao Zedong Thought), Jie Fang Jun Bao, April 10, 1981
Kecheng
April 10
Jie Fang Jun Bao
1981
Studies on Chinese Communism, 15:5, May 15, 1981, p. 2.
5
2
15
Studies on Chinese Communism
1981
28
"Ping 'zuo' bi you hao" (Critique on "leftist" is bet- ter than rightist), Renmin Ribao, May 27, 1981.
May 27
Renmin Ribao
1981
29
Studies on Chinese Communism, 15:6, June 15, 1981, pp. 18-20.
6
18
15
Studies on Chinese Communism
1981
30
"Si xiang yuan ze bu rong wei fan-ping dian ying wen xue ju ben 'Ku Lian" ' (The four principles cannot be violated-critique on the screenplay 'Unrequited Love'), Jie Fang Jun Bao, April 20, 1981.
April 20
Jie Fang Jun Bao
1981
Zheng Ming, 43, May1981, pp. 14-16
May
14
43
Zheng Ming
1981
44, June1981, pp. 28-40
June
28
44
1981
Qishi Niandai, 137, June1981, pp. 38-40.
June
38
137
Qishi Niandai
1981
31
Xin Hua, May 23, 1981
May 23
Xin Hua
1981
Studies on Chinese Communism, 15:7, July 15, 1981, p. 10.
7
10
15
Studies on Chinese Communism
1981
32
Renmin Ribao, March 3, 1981.
March 3
Renmin Ribao
1981
33
"Achievements and Problems in Cultural and Artistic Work," Beijing Re- view, 38, September 21, 1981, pp. 13 and 19
September 21
13
38
Beijing Review
1981
"We need Literary and Art Criticism," ibid., pp. 14-16.
14
"Chairman Hu Yaobang's Speech—At the meeting in commem- oration of the centenary of Lu Xun's birth," ibid., 40, October 5, 1981. pp. 11-16.
11
34
Lowell Dittmer, "China in 1980: Modernization and Its Discon- tents," Asian Survey, XXI:1, January 1981, p. 32.10.2307/2643663
32
35
Studies on Chinese Communism, 15:5, May 15, 1981, pp. 8-10.
5
8
15
Studies on Chinese Communism
1981
36
Beijing Review, 40, October 5, 1981, pp. 6-7.
October 5
6
40
Beijing Review
1981
37
Studies on Chinese Communism, 15:8, August 15, 1981, p. 9.
8
9
15
Studies on Chinese Communism
1981
Yang Dezhi, "Jian ding bu yi di jian chi dang dui jun dui de jue dui ling dao" (Firm insis- tence on the absolute leadership of Party over army), Hongqi, 13, July 1, 1981, pp. 68-72.
Dezhi
July 1
68
13
Hongqi
1981
38
Studies on Chinese Communism, 15:6, June 15, 1981, pp. 11-13.
6
11
15
Studies on Chinese Communism
1981
39
Kjeld Erik Brodsgaard, "The Democracy Movement in China, 1978-1979: Opposition Movements, Wall Poster Campaigns, and Underground Journals," Asian Survey, XXI:7, July 1981, pp. 747-774.10.2307/2643619
747
Qishi Niandai, 137, June1981, pp. 15- 17.
June
15
137
Qishi Niandai
1981
40
Brodsgaard, "Democracy Movement," p. 763
763
41
Ibid., pp. 748-756.
748
42
Qi Xin, "Zhong gong qian kun chu zhuan de yi xie nan ti" (The turning around of China and some difficult problems), Qishi Niandai, 110, March1979, pp. 14-15.
Xin
March
14
110
Qishi Niandai
1979
43
Zong Lei, "Hunan xue sheng zheng min zhu fan guan liao de xing dong" (Movement of students of Hunan to struggle for democracy and against bureaucra- tism), Qishi Niandai, 131, December1980, pp. 19-20.
Lei
December
19
131
Qishi Niandai
1980
44
Chen Ding, "Xinjiang sao dong shi jian zhen xiang" (The truth about riots in Xinjiang), Zheng Ming, 43, May1981, pp. 20-24.
Ding
May
20
43
Zheng Ming
1981
45
Shu Ping, "An analysis of the 6th Plenary Session of the 11th Party Con- gress," Studies on Chinese Communism, 15:7, July 15, 1981, p. 24.
Ping
7
24
15
Studies on Chinese Communism
1981
46
Lowell Dittmer, "Bases of Power in Chinese Politics: A Theory and an Analysis of the Fall of the 'Gang of Four,' " World Politics, XXXI:1, October 1978, pp. 26-60.10.2307/2009966
26
47
Qi Xin, "Zhong gong ban nian lai de si xiang dou zheng" (Thought strug- gle in China in the past half year), Qishi Niandai, 114, July1979, pp. 8-15.
Xin
July
8
114
Qishi Niandai
1979
48
Jiang Zhenggao and Yin Guoan, "Cong 'fan shi' dao 'dan shi' " (From "whatever" to "but"), Hongqi, 22, November 16, 1980, p. 49.
Zhenggao
November 16
49
22
Hongqi
1980
Studies on Chinese Communism, 15:3, March 15, 1981, pp. 11-13
3
11
15
Studies on Chinese Communism
1981
ibid., 15:7, July 15, 1981, p. 132.
132
49
Qi Xin, "Zhong gong de 'fei Mao hua' yun dong" (China's deMaoization movement), Qishi Niandai, 111, April1979, pp. 15-18.
Xin
April
15
111
Qishi Niandai
1979
Lowell Dittmer, "Death and Transfiguration: Liu Shaoqi's Rehabilitation and Contemporary Chinese Poli- tics," The Journal of Asian Studies, XL:3, May 1981, pp. 455-479.10.2307/2054551
455
50
Li Honglin, " 'Xin yang wei ji' shuo ming le shen mo" (What the ideologi- cal crisis illustrates), Renmin Ribao, November 11, 1980.
Honglin
November 11
Renmin Ribao
1980
Qin Huaihe, " 'San xin wei ji' de gen yuan zhao cuo le" (The root of the 'three-fold ideological crisis' has been mistaken), Zheng Ming, 43, May 1981, pp. 58-59.
Huaihe
43
58
Zheng Ming
1981
51
"Guiding Principles for Inner-Party Political Life," Beijing Review, 14, April 7, 1980, pp. 11-20.
April 7
11
14
Beijing Review
1980
52
"Ai guo zhu yi shi jian she she hui zhu yi de ju da jing shen li liang" (Patriotism is a great spiritual force in socialist reconstruction), Renmin Ribao, March 19, 1981.
March 19
Renmin Ribao
1981
Li Yi, "Ai guo zhu yi de hu huan" (Cry of Patriotism), Qishi Niandai, 137, June1981, pp. 42-47.
Yi
June
42
137
Qishi Niandai
1981
53
Qi Zhenhai, "Li xiang yu jing shen sheng huo" (Ideal and spiritual life), Hongqi, 10, May 16, 1981, pp. 18-22.
Zhenhai
May 16
18
10
Hongqi
1981
Xu Lu and Zie Hong, "Jiji tuijin she hui zhu yi jing shen wen ming de jian she" (Actively promote reconstruction of socialist spiritual civilization), Hongqi, 11, June 1, 1981, pp. 22-27.
Lu
June 1
22
11
Hongqi
1981
54
Guan Xin, "Ti chang 'wu jiang' 'si mei'jian she jing shen wen ming" (Pro- mote the "Five Stresses" and "Four Points of Beauty" and reconstruct spiritual civi- lization), Hongqi, 6, March 17, 1981.
Xin
March 17
6
Hongqi
1981
55
Propaganda Department of a certain provincial committee, "Zai tan Bolan shi jian" (Reexamination of the Polish incident), "Xing shi jiao yu can kao zi liao" (Reference material for education about the situation), 89, November 25, 1980
Qishi Niandai, 135, April1981, pp. 35-40.
April
35
135
Qishi Niandai
1981
This content is only available via PDF.

Article PDF first page preview

Article PDF first page preview